Velden zijn niet correct ingevuld
E.L. Travel is onderdeel van:

Algemene voorwaarden E.L. Travel b.v.

Privacy verklaring 

Alle door u verstrekte gegevens, zullen door ons alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Hierbij zullen wij rekening houden met hetgeen u aangeeft bij het inschrijven bij E.L.Travel b.v.
Al uw gegevens worden in een centrale database opgeslagen.
Wij van E.L.Travel b.v., zullen deze gegevens op generlei wijze aan derden verstrekken zonder toestemming van de persoon waarop deze gegevens betrekking hebben, zie privacybeleid voor meer informatie. 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op verhuur van bus-appartementen-hotel bedden- campingbusretours, dagtochten en meerdaagsereizen van E.L.Travel b.v. aan derden, deze derden verder te noemen huurder, zulks ongeacht onder welk titel deze huurder door verhuurder aan de huurder.plaatsvinden.
2. Afwijken de bedingen gelden slechts indien de verhuurder die schriftelijk heeft aanvaard en dan alleen voor de overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn, voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.

Artikel 2  Aanbieding

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een huurovereenkomst komt eerst tot stand als de huurder boekingsovereenkomst schriftelijk, telefonisch en/of mondeling heeft aanvaard en/of de eerste aanbetaling (25%) is betaald.

Artikel 3 Geschillen

In geval van geschillen is de bevoegde rechter de rechter van de woonplaats van de verhuurder.
De verhuurder is evenwel gerechtigd desgewenst de rechter van de woonplaats-of vestingsplaats van de huurder te benaderen.

Artikel 4 Klachten

Klachten die betrekking hebben op nalatigheid aangaande de reis overeenkomst, geconstateerd op de plaats van bestemming, dienen altijd schriftelijk doorgeven te worden aan de plaatselijke reisleiding.
Deze zal een zo goed mogelijke oplossing aandragen. Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan brengt u dit schriftelijk binnen 8 dagen na terug keer in te dienen bij het boekingskantoor. Alleen klachten die ter plekke kenbaar zijn gemaakt aan de reisleiding zullen in behandeling worden genomen.
Wij E.L.Travel b.v. moeten wel de mogelijk geboden worden uw klacht ter plaatse op te kunnen lossen. Indien u na terugkeer een klacht indient, zonder dat uw klacht kenbaar is gemaakt bij de reis leiding, zal E.L.Travel b.v. uw klacht niet in behandeling nemen. Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Klachten worden nooit mondeling behandeld, indien een klacht gepaard gaat met persoonlijke belediging en/of grof taalgebruik, wordt deze klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 5  Huurtermijn

De huur termijn gaat in zoals vermeld op het factuur en/of boeking formulier en/of na telefonische overeenkomst, na het betalen van het volledige factuur bedrag.

Artikel 6  Betalingsvoorwaarden

1. Betaling van het gehuurde bus-appartementen-hotel bedden of bus retours moet geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van factuur voor 25%, de rest moet 4 weken voor het aanvaarden van het gehuurde bus-appartementen-hotel bedden of bus retours betaald zijn.
2. Indien de huur termijn niet binnen 8 dagen respectievelijk 4 weken voor de contractueel of mondeling overeengekomen ingangsdatum zijn ontvangen, wordt de huurovereenkomst als ontbonden beschouwd zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
3. Aanbiedingen exclusief: boekings-reseverings-en-portokosten. € 12,50 per boeking.

Artikel 7  Annulering door huurder

Indien een boekingsovereenkomst wordt geannuleerd, zijn voor de huurder naast eventueel verschuldigde reserverings kosten de volgende bedragen verschuldigd

  • Bij annulering zijn 25% aanbetaling altijd verschuldigd tot 4 weken voor het aanvaarden van het gehuurde bus-appartementen-hotel bedden of bus retours.
  • Bij annulering binnen 4 weken voor het aanvaarden van het gehuurde bus-appartementen-hotel bedden of bus retours het volledige bedrag van het factuur.

Artikel 8  Overmacht

De verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst, voorzover niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland of Europa geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Artikel 9

Klachten over maaltijden in hotels kunnen wij nimmer in behandeling nemen, daar smaken veelal persoonlijk zijn.

Artikel 10

Indien men reist met een touringcar zullen de buschauffeur(s) ten alle tijden rijden volgens de rij- en rusttijden wet en de tijden zullen altijd onder voorbehoud van weg/verkeers- en weersomstandigheden zijn

Artikel 11

Facturen gericht aan E.L.Travel b.v.  ouder dan 2 maanden na boekingsdatum kunnen niet meer inbehandeling genomen worden.

Artikel 12

vertrektijden altijd onder voorbehoud

Artikel 13

Wanneer E.L.Travel een dagtocht annuleert wegens te weinig deelname, krijgt u hiervan uiterlijk twee dagen voor vertrek bericht. U ontvangt geen verdere informatie van ons. Zonder tegenbericht gaat de reis door.

Artikel 14 

Passagiers worden gewezen op de extra getroffen maatregel in verband met voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. In de aanvulling op onze voorwaarden is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege het niet in acht nemen van de maatregel of het niet opvolgen van de aanwijzing van de vervoerden

Artikel15

Het is ten strengste verboden mee te nemen in de bus: lachgas, drugs of andere verdovend middelen, steekwapens, messen, glaswerk. Het wordt in beslag genomen en politie wordt geïnformeerd indien nodig. Dronken personen of personen die overlast bezorgen worden geweigerd in de bus en /of uit de bus gezet.